Noty a obecné kroniky spolu „na jednej polici“?

Hlavným poslaním knižnice a bádateľne, ktoré sú súčasťou STUDEO.NOC, je podpora odborných činností Národného osvetového centra.

Knižnica pokračuje v budovaní knižničného fondu, ktorého historické jadro tvorí fond pôvodnej knižnice Osvetového ústavu v Bratislave. Historický fond reflektuje rozvoj osvetovej činnosti, mimoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých a rozvoj neprofesionálneho umenia od začiatku 20. storočia. Odráža prístupy k podpore kultúry a osvety tak, ako ich ovplyvňovali politické podmienky a udalosti.

Fond knižnice ponúka viac ako 8 000 titulov kníh, periodík a ďalších typov dokumentov z oblasti umenia a osvety, tradičnej ľudovej kultúry a folklóru, andragogiky a vzdelávania dospelých.

Unikátnym je rozširujúci sa fond divadelnej literatúry, ale aj fond hudobnej literatúry obsahujúci tituly pre detské zbory a neprofesionálne zbory dospelých hudobníkov a spevákov. Ponúka nielen koncertné zborové skladby, napríklad s originálnymi partitúrami od Karola Pádivého z konca 50. rokov, ale aj množstvo ľudových piesní s úpravami pre viacero hlasov.

Fond divadelnej literatúry sa zameriava na amatérske divadlo. Obsahuje jedinečnú zbierku scenárov hier pre činoherné a bábkoherecké súbory vrátane hier pre detské súbory, ale aj najnovšie tituly venované dramatickej výchove, umeleckému prednesu a poézii.

Súčasťou fondu knižnice je fond tradičnej ľudovej kultúry, kde sú zastúpené publikácie zachytávajúce nehmotné kultúrne dedičstvo napríklad v podobe piesní a zvykov, ale aj ľudové remeslá a architektúru. Významnou súčasťou fondu sú publikácie, ktorých autorom je slovenský folklorista, hudobný vedec a spisovateľ Kliment Ondrejka, ako napríklad Deti deťom 1 – 14 (1974 – 1993), Výskum tradičnej pohybovej kultúry (1973), Tradičné hry detí a mládeže na Slovensku (1976), ale aj nové vydanie jeho povestí Rozprávanie spod Salatína (2003).

Na túto časť fondu nadväzujú monografie a tituly s národopisným a miestopisným zameraním, ktoré NOC zhromažďuje od roku 2010 v nadväznosti na súťaž Slovenská kronika. Okrem monografií miest a obcí sú súčasťou fondu aj ukážky obecných kroník, a to v tlačenej, ale aj rukopisnej podobe.

Nemenej zaujímavou časťou fondu knižnice sú publikácie so zameraním na amatérsku fotografiu, film a výtvarné umenie. Obsahuje najnovšie publikácie venujúce sa napríklad textilnej tvorbe (Vitamin T), kresbe a práci s papierom (Pushing paper : Contemporary drawing from 1970 to now), ale aj množstvo metodických materiálov, ktoré vydával Osvetový ústav v Bratislave a Národné osvetové centrum od začiatku 50. rokov až dodnes. Jeho súčasťou sú aj katalógy z prebiehajúcich súťaží amatérskej fotografie a filmu (Cineama, Výtvarné spektrum), ktoré sú pre odborných pracovníkov a výskumníkov cenným zdrojom informácií o formovaní neprofesionálnej umeleckej scény na Slovensku.

Knižnica sprístupňuje odborným pracovníkom NOC a širokej verejnosti všetky dokumenty, materiály a publikácie vydané Národným osvetovým centrom, medzi ktoré patria aj periodiká JaviskoSociálna práca. Knihy a časopisy je možné študovať prezenčne v študovni STUDEO.NOC

K dispozícii sú v študovni aj počítače, na ktorých je možné študovať archívny fond Národného osvetového centra v digitálnej podobe, o ktorý sa stará bádateľňa NOC.  

Pracovníci knižnice a bádateľne STUDEO.NOC vedia záujemcom poradiť a vyhľadať požadované dokumenty, vypracovať rešerš a poskytnúť digitálne kópie častí dokumentov. Ich snahou je priblížiť zaujímavé a unikátne časti fondu knižnice verejnosti a rozširovať fond knižnice o ďalšie zaujímavé tituly. Nové tituly nadobúda knižnica nákupom, výmenou (medzi knižnicami doma aj v zahraničí) a darom. Sme veľmi radi, že zbierková činnosť knižnice pokračuje a je otvorená všetkým prípadným darcom.

Ako sa nie o kofole, ale o knihe hovorí… Keď ju daruješ – nie je čo riešiť. 😉

Mgr. Henrieta Gábrišová, PhD.
odborná pracovníčka knižnice a STUDEO.NOC