Archív otvor sa

Národné osvetové centrum (NOC) ako odborno-metodická inštitúcia pre kultúrno-osvetovú činnosť podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít, takisto vzdeláva, publikuje, skúma, dokumentuje, prezentuje a stará sa o kultúrne dedičstvo Slovenska.

NOC za roky svojej existencie zhromaždilo množstvo materiálov súvisiacich s jeho činnosťou, ktoré sú uložené v suteréne Domu umenia na Námestí SNP 12.

A čo konkrétne ukrýva archív NOC? Jeho obsah priamo nadväzuje na neprofesionálne umenie na Slovensku. Nachádzajú sa v ňom rôzne filmové, zvukové, textové, grafické a fotografické objekty, ktoré sú obsahovo naviazané najmä na celoštátne postupové súťaže a festivaly neprofesionálnej umeleckej tvorby od roku 1954 až po súčasnosť. V tomto zmysle ide o veľmi špecifický typ archívu, ktorý zachytáva dejiny a vývoj neprofesionálnej kultúry na Slovensku.

Od apríla 2018 sa o archív NOC a jeho spracovávanie stará Oddelenie digitalizácie a dokumentácie (ODD), ktoré nadviazalo na predchádzajúcu digitalizačno-dokumentačnú činnosť. V decembri 2020 sa k nemu pridala aj špecializovaná knižnica, ktorá sprístupňuje bohatý knižný fond.

ODD sa zameriava na digitalizáciu kultúrnych objektov z archívu NOC a zároveň dokumentáciu súťaží, festivalov a ďalších podujatí, ktoré NOC vyhlasuje, odborne garantuje alebo priamo organizuje (napr. Hviezdoslavov Kubín, Šaffova ostroha, Výtvarné spektrum, Literárny Zvolen, AMFO, CINEAMA, Mládež spieva, FF Východná, Scénická žatva, TVOR•BA).

V rámci digitalizácie sa zameriavame na digitálnu konverziu bulletinov, fotografií, fotoalbumov, plagátov, VHS kaziet, rôznych audio nosičov (magnetické pásy, LP platne) a pod.

A nie je to len digitálna vizualizácia artefaktov. Digitalizujeme aj vedomosti, a teda zaznamenávame a dohľadávame dostupné informácie o daných objektoch. Takisto ich katalogizujeme a archivujeme, reštaurujeme v analógovej i digitálnej podobe, uzatvárame licenčné zmluvy a snažíme sa ich sprístupňovať širokej verejnosti. Do súčasnosti sa nám podarilo zdigitalizovať približne 5 tisíc z celkového zatiaľ známeho počtu viac ako 30 tisíc kultúrnych objektov, ktoré sa v archíve NOC nachádzajú.

A práve pre tých, ktorí o tom ešte nevedia, náš zatiaľ pred verejnosťou skrytý archív oživujeme a postupne o ňom budeme prinášať nové informácie. A nielen to. Našim novoročným predsavzatím bolo tento archív sprístupňovať v bádateľni STUDEO.NOC, ktorá uzrela svetlo sveta v týchto mesiacoch. Ale o tom v ďalšom článku…

Lucia Ditmarová
lucia.ditmarova@nocka.sk